ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 De Ouwe Smidte is een online winkel voor koffie, thee, chocolade en aanverwante artikelen, welke bezocht kan worden via www.deouwesmidte.nl.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van De Ouwe Smidte, zijn gebaseerd op de door Consumentenbond en Thuiswinkel Organisatie opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.deouwesmidte.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Ouwe Smidte worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Ouwe Smidte ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. De Ouwe Smidte is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
3.2 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van uiterlijk 7 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3). Deze zichttermijn en het herroepingsrecht (artikel 3.4) gelden NIET voor vers gebrande koffiebonen en verse thee.
3.3 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid kan inroepen om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de koop te annuleren.
3.4 Indien de koper conform het voorgaande artikel de koop wil annuleren, dient uiterlijk binnen 14 dagen de ontvangen artikelen geretourneerd worden.
3.5 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
3.6 De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door De Ouwe Smidte bij het aanbod en/of bij de aflevering schriftelijk is aangegeven. In ieder geval dienen de te retourneren artikelen onbeschadigd te zijn en zoveel als mogelijk in de originele verpakking geretourneerd te worden.
3.6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
3.7 Bij vooruitbetaling zal De Ouwe Smidte het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.


ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via de website van De Ouwe Smidte gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van de hoogte van het orderbedrag. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 De Ouwe Smidte kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1 De Ouwe Smidte streeft ernaar om bestellingen dezelfde of 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden aan haar vervoerder. Hiertoe is De Ouwe Smidte evenwel niet verplicht.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Ouwe Smidte zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen van eventueel al betaalde orderbedragen.

5.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

5.5. De Ouwe Smidte is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van De Ouwe Smidte.

ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM
6.1. Het risico van de zaken gaat van De Ouwe Smidte over op de klant op het moment van aflevering.
6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van De Ouwe Smidte over op het moment van bezorging.
6.3. Indien de klant niet tijdig aan De Ouwe Smidte mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van De Ouwe Smidte op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal De Ouwe Smidte de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.4. Het eigendom van de zaken gaat van De Ouwe Smidte over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan De Ouwe Smidte is verschuldigd, heeft voldaan.

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. Contant: de klant haalt de bestelling op (na afspraak) bij de vestiging van De Ouwe Smidte en rekent het contant af.
7.2. Factuur: de klant ontvangt van De Ouwe Smidte een orderbevestiging met het te betalen bedrag. Na voldoening van het te betalen bedrag op de bankrekening van De Ouwe Smidte ontvangt de klant het product.
7.3. Op rekening van De Ouwe Smidte: binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden.
7.4. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan De Ouwe Smidte verder toekomende rechten.
7.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die De Ouwe Smidte moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 68,07 excl. BTW.

ARTIKEL 8. GARANTIE
8.1 De Ouwe Smidte staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 Een door De Ouwe Smidte, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
8.3. Een beroep op garantie wordt slechts door De Ouwe Smidte in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij De Ouwe Smidte indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
8.4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door De Ouwe Smidte aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
8.5. Ieder recht op garantie vervalt indien
- Zonder toestemming van De Ouwe Smidte, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van De Ouwe Smidte door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van De Ouwe Smidte.
8.7. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. De Ouwe Smidte is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door De Ouwe Smidte.
9.2 De aansprakelijkheid van De Ouwe Smidte overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van De Ouwe Smidte.
9.3 De Ouwe Smidte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING
10.1. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft De Ouwe Smidte het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat De Ouwe Smidte tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele De Ouwe Smidte verder toekomende rechten.
10.2. Alle vorderingen, die De Ouwe Smidte in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 11. KLACHTEN
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling.
11.1 Wij doen er alles aan om alle producten conform de bestelling te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient koper dit per omgaande aan De Ouwe Smidte te melden door ons een e-mail sturen aan info@deouwesmidte.nl. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen zal De Ouwe Smidte reageren op de klacht.
11.2 . Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

ARTIKEL 12. ANNULERING VAN UW BESTELLING

12.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@deouwesmidte.nl. Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft betaald, restitueert De Ouwe Smidte het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen.

12.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen na de dag van ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De Ouwe Smidte berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten binnen uiterlijk 30 dagen te retourneren. Annulering van (een deel van) de bestelling betreffende vers gebrande koffiebonen is NIET mogelijk.

12.3 Voor ontbinding van de koop dient koper via mail contact op te nemen met de klantenservice van De Ouwe Smidte viainfo@deouwesmidte.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

12.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door De Ouwe Smidte plaats.

12.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 werkdagen na de dag van ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. De Ouwe Smidte is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

De Ouwe Smidte heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat De Ouwe Smidte gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
- zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
- zullen De Ouwe Smidte en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS
15.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door De Ouwe Smidte nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met De Ouwe Smidte contact opnemen. De Ouwe Smidte zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
15.2 De Ouwe Smidte zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 De Ouwe Smidte | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel